Är anpassningar till evidens bra eller dåligt?

Fellow Ulrica von Thiele Schwarz har deltagit på konferensen ISQUA i Tokyo. Hon sammanfattar hennes vistelse såhär:

"Jag har varit på konferensen ISQUA I Toky0. Jag presenterade en poster som handlade om hur nationella ritklinjer anpassas i praktiken. Studien bygger på en enkätundersökning med hälso- och sjukvårdspersonal och visar att ett vanligt skäl till att man gör anpassningar är för att bättre kunna möta patienternas behov. Det tyder på att anpassningar kan vara ett sätt att sätta patienten i centrum, men vi såg också att man anpassade för att man inte kunde, ville eller hann följa riktlinjerna. Man behöver veta varför man anpassar för att kunna ta ställning till om det är bra eller dåligt med anpassningar."