Förbättringsarbete kopplat till verksamhetens kärnvärden skapar drivkrafter för förändring.

Förbättringsarbete kopplat till verksamhetens kärnvärden skapar drivkrafter för förändring. Truls Neubeck, doktorand och ansvarig för kvalitetsfrågor, Utvecklingsledare Famna, disputerar sin avhandling Quality Improvement within Nonprofit Social Service Providers. 

I avhandlingen ställdes frågorna 
- Vilka möjliggjorda eller hindrade händelser och aktiviteter kring systemförståelse, kunskapsteori, förståelse av variation och förändringspsykologi kan identifieras i förbättringsarbeten inom idéburen social omsorg?
- Vilka aktiva mekanismer och hindrande eller stödjande strukturer framträder från de identifierade händelserna i förbättringsarbeten inom idéburen social omsorg?

Resultaten har visat att genom att beskriva och reflektera över hur projekt relaterar till kärnvärden och drivkrafter kan systemförståelse möjliggöras. Generaliserbar kunskap om hur praktiken utförs saknas ofta vid utformningen av just ny kunskap, detsamma gäller lämplig infrastruktur för att samla och visa mätningar över tid. En gemensam praktik i kvalitetsförbättringar möjliggör delatagandet i förändringsprocesser.

"– Under min forskning blev det också tydligt hur viktigt det är att medarbetare lokalt kan vara med och bestämma vad det är som ska mätas och följas upp. Ett lokalt ägandeskap över arbetssätt, journalsystem och annan infrastruktur skapar en större delaktighet, säger Truls Neubeck.

Syftet med avhandlingen har varit att identifiera vilka möjligheter och hinder som finns för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom idéburen social omsorg."

Läs hela artikeln här

Den 20 maj, kl 13.00 försvarar Truls Neubeck sin avhandling Quality Improvement within Nonprofit Social Service Providers på Forum Humanum på Hälsohögskolan i Jönköping. För mer information kontakta Truls Neubeck, truls.neubeck@ju.se, 076 541 10 25.