Hur öppen är Open Source egentligen?

Eu-ländernas regeringar enades under våren om att gå över till ett öppet vetenskapssystem. Beslutet hoppas leda till ökad öppenhet, innovation och delaktighet. Idag kan det vara svårt för en student eller forskare att få tillgång till de senaste kunskapsrönen om deras lärosäte inte har tillräckligt med resurser att lägga på dyra prenumerationer på vetenskapliga publikationer. Forskningsresultat kontrolleras nämligen idag av ett fåtal mycket lönsamma vetenskapliga förlag. 

För forskare utanför det akademiska systemet är detta en ännu större utmaning, det innebär alltså en stor ojämlikhet i tillgången på kunskap. Avsaknaden av tillgång till de senaste forskningen leder till sämre beslutsunderlag som i sin tur kan leda till risk för ovetenskapliga beslut från organisationer, myndigheter och politiker.

Fellow Ulrica von Thiele Schwartz kommenterar:
"Som en forskare som brinner för att min forskning ska komma till praktiskt användning är alla initiativ som kan underlätta spridning av forskningsresultat glädjande. Att man dessutom lyfter frågor om allmänhetens möjligheter att vara delaktig också när forskningsresultat genereras är extra spännande. Samtidigt finns det många praktiska aspekter som behöver lösas. I dagsläget är det dyrt att publicera Open Access, och det är bristen på sådana resurser inte motivation, som hindrar forskare att publicera sina resultat Open access. Åtgärderna bör alltså vara inriktade på att göra det praktiskt möjligt att nå ut med forskningsresultat billigare och effektivare, t ex genom nationella avtal med förlagen i stil med det amerikanska NIH (National Institute of Health) har förhandlat fram." 

Läs artikeln "Alla bör få ta del av vetenskapen" här
Läs artikeln "Öppna forskning blir för dyrt" här