Inspiration till utveckling av kvalitetsregister

”Kvalitetsregistren behöver transformeras till registerbaserade förbättringsnätverk. Det skulle kunna bidra till att förbättra vardagens kliniska resultat, inte minst när någon form av kunskapsstyrning kommer att införas i Svensk hälso- och sjukvård.” - VINNVÅRD fellow, Martin Rejler, medverkade på kvalitetsregisterdagen den 9 november

Kvalitetsdag.jpg
Martin Rejler, Vinnvård Fellow, Christina Peterson, Registercentrum sydost/ Jönköping University, Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö, Registerhållare Senior alert, Peter Kammerlind, Registercentrum sydost,  Maria Johansson, Registercentrum sydost, Anna-Maria Norén, Habiliteringscentrum Jönköping

Årets kvalitetsregisterdag den 9:e november var en uppdatering av det aktuella läget för den nationella kvalitetsregistersatsningen som avslutats under 2016. Seminarieprogrammet innehöll seminarier kring utveckling av kvalitetsregister, dess utmaningar och möjligheter samt plenarsessioner där fokus är kvalitetsregistren som en integrerad del i ett nationellt system för kunskapsstyrning och kvalitetsregister i en digitaliserad värld med patienten som partner.

En av VINNVÅRD:s fellows, Martin Rejler, deltog i ett seminarium om hur systematiskt förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregisterbaserade nätverk kan utveckla innehållet i och användningen av kvalitetsregister. Under seminariet beskrevs vidare en översättning av den amerikanska lärandenätverksmetodiken (Learning Networks) till svenska förhållanden och hur olika intressenters perspektiv för ett kvalitetsregister då integreras och ger bättre kliniska resultat, högre livskvalitet, mer vetenskapliga artiklar och en bättre IT-infrastruktur.