Kommentar till artikel ”Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen” i Läkartidningen 07/2017:

I Läkartidningen nr 7 beskriver Svenska Läkaresällskapet (SLS), Kungliga Vetenskaps Akademien (KVA) och Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) ett nytt initiativ ”Idéprogram för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård”. De skriver bland annat att: 

”Initiativet syftar till att belysa vilka positiva effekter ett tydligare fokus på hälso- och sjukvårdens behov av forskning, utveckling och utbildning (FoUU) skulle kunna få för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård och för samordningen med universitetsbaserad forskning och utbildning samt för samverkan med näringslivet.” 

- Det är ett mycket välkommet initiativ! Vinnvård delar helt KVAs, SBUs och SLS åsikt att det behövs en ökad integrering av forskning, utvecklingsarbete och kvalitetssäkring, och att det synsättet även behöver finnas i akademin i större utsträckning. För att lyckas med det arbete som artikelförfattarna beskriver anser vi att det förutom integrering mellan akademi och praktik också krävs att vi forskningsfinansiärer stöttar en sådan integration med vår verksamhet. Det krävs innovativa anslagsformer som bidrar till att skapa möjlighet för akademi, praktik och policynivåer att mötas, inte bara traditionella projektbidrag eller programstöd. Vinnvård driver sedan 2012 ett Fellowship-program som med goda resultat har lett till en ökad integrering mellan akademi, praktik och policyarbete, säger Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård.

Läs mer: 
- ”Idéprogram för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård” SLS