Kommentar till forskningspropositionen

​I forskningspropositionen lyfter regeringen fram två satsningar som är kopplade till den verksamhet som bedrivits inom Vinnvård och där Vinnvårds erfarenheter och uppbyggda organisation och nätverk kan bidra. Det gäller dels nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning och dels forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Regeringen skriver: "Kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och innovativ hälso- och sjukvård och socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Profession och personal, invånare, patienter, brukare och anhöriga har viktiga kunskaper och erfarenheter som behöver tas till vara i utvecklingen av verksamheterna. Det tar vidare för lång tid innan forskningsresultat tillämpas och nya möjligheter till effektivisering genom t.ex. digitalisering realiseras.”

Vinnvård har bett tre personer med stor kunskap om forskning, finansiering och välfärdens organisation att kommentera regeringens satsning på tillämpad välfärdsforskning och forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. 


Boel Andersson Gäre, professor Jönköping University
​- Utifrån samhällets behov och Fortes och Vinnvårds verksamhetsområde är det två satsningar som behöver belysas och som är extra intressanta och värdefulla att kommentera. Den ena, tillämpad välfärdsforskning, lyfter fram socialtjänsten i välfärdssystemet. För att lyckas utveckla forskning inom detta område, som kommer invånare till del, behöver de olika systemen inom välfärden hänga ihop och de gap som finns kunskapsmässigt behöver överbryggas. Det har gjorts satsningar tidigare men då har inte socialtjänsten fått genomslag och därför är det viktigt med en riktad satsning. Samtidigt måste det sägas att socialtjänsten ingår i ett komplext system där invånarna inte så sällan är i behov av samordnade insatser vilket måste avspeglas i den forskning som det nu ska satsas på. Den andra satsningen kring forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer hänger intimt ihop med den om tillämpad välfärdsforskning. För att lyckas inom dessa fält behöver vi nu få ihop forskargrupper som klarar av samskapandet (Co-production/Co-design/Co-care) och det kräver att vi arbetar tätt ihop med verksamheter och invånare som ibland är patienter, klienter, brukare och anhöriga eller vad vi förstunden kallas eller vilka behov vi som invånare har i olika roller..

Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting och ledamot Vinnvårds styrelse 
- Det är en positiv signal att Forte tilldelas nya medel för forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor inom implementeringsforskningen och denna satsning behöver säkert stärkas med mer resurser för att uppnå sitt mål.

Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård
- Vinnvård tycker att det är väldigt positivt att regeringen satsar på klient- och praktiknära forskning inom socialtjänsten och att de vill främja tvärvetenskap, bidra till ökat nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap och att satsningen ska stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. Regeringen avser också att satsa på en eller flera forskarskolor vilket vi med erfarenhet av Vinnvårds arbete ser är viktigt för att bygga kapacitet. Utifrån utvärderingen av Vinnvårds fellowsship-program finns mycket kunskap att hämta om hur det går att arbeta med att öka kapaciteten ytterligare (se utvärdering och röster från Vinnvård Fellows nedan).

Läs hela forskningspropositionen här >>>

Läs mer om utvärderingen av Vinnvårds fellowship-program här >>>

Hör röster om Vinnvård Fellows:

Vinnvård Fellowship - Fellows

Vinnvård Fellowship - Staffan Arvidsson

Vinnvård Fellowship - Bill Lucas