Kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige - Får de rätt abortvård?

I september 2015 godkände formellt 193 regeringar 17 mål för hållbar utveckling: ”Sustainable Development Goals” (SDGs), som en uppföljning av millenniemålen (MDG) som löpte ut förra året. Mot bakgrund av detta kommer det krävas att regeringar världen över utvecklar och implementerar nya strategier för att nå dessa mål. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) relaterar direkt till SDG3 (hälsosamt liv), SDG5 (jämställdhet) och SDG10 (minskad ojämlikhet), och har en indirekt koppling till många andra mål.

Som en följd av detta bör SRHR ha en central position i den nya politiken. Utvecklingen av denna nya politik kräver evidens för att säkerställa relevans och effektivitet. Dessutom krävs det för att åstadkomma ett framgångsrikt genomförande, personal med relevant utbildning och kompetens som kan följa upp arbetet, dessutom kan kontinuerligt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika intressenter från olika länder bidra till att förbättra befintliga metoder och strategier inom SRHR. Mot bakgrund av detta, etablerade Ghent University ett globalt, akademiskt nätverk för forskning relaterat till SRHR policy (ANSER). Nätverket är tänkt att fungera som en global resurs för SRHR forskningspolitik, policy, utbildning och tjänster genom att etablera en internationell plattform för forskning om SRHR policy och relaterade ämnen; att utveckla en uppsättning utbildningsprogram för SRHR policy; samt genom att främja samverkan mellan SRHR-forskare och beslutsfattare. För närvarande omfattar nätet 17 institutioner bildar alla delar av världen.

Den 1 och 2 december 2016 kommer nätverket organisera sin första internationella konferensen. Syftet med konferensen är att presentera forskningsresultat inom området SRHR, diskutera deras konsekvenser för policy och skapa kontakt mellan forskare med beslutsfattare.

Fellows Elin Larsson kommer på konferensen presentera resultat från en svensk studie om abortvård och preventivmedelsanvändning hos kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige. Samt en studie om kvinnor som söker vård efter abort i Uganda. I samband med konferensen har nätverket också möten inom de olika arbetsgrupperna där Elin ingår i två av dem.

ANSER kommer att arbeta runt tematiska prioriteringar och medlemmar kan vara en del av en eller flera arbetsgrupper.