Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

Sammanfattning av metastudie om Vinnvård – lärdomar utifrån ett forskningsprogram

 

Metastudie:          Sammanfattning >>>          Hela rapporten >>>

Syftet med att göra en metastudie om Vinnvård var att försöka fånga lärande.
Vi var ute efter att kunna dra generella slutsatser på programnivå, dvs att hitta mönster bland de 20 beviljade projekten. Fanns det hos projekten generella framgångsrika (eller icke framgångsrika) angreppssätt/strategier/metoder?

Studien genomfördes i form av strukturerade intervjuer med respektive forskningsledare. Utgångspunkten utgjordes av Vinnvårds fyra övergripande mål;

1.  Öka nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap i vård och omsorg

2. Utveckla innovativ arbetsorganisation i vård och omsorg

3. Stimulera framväxten av institutionella lärandestrukturer kring vård- och omsorgspraktikens lednings- och verksamhetsfrågor

4. Etablera forskning om vård- och omsorgspraktikens lednings- och verksamhetsfrågor vid svenska universitet och högskolor

Vilka är resultaten av metastudien?
Det finns en stor variation bland projekten; i omfång, angreppssätt, metod med mera. Detta speglar det, av programstyrelsen, fattade beslutet att finansiera olika typer av projekt, några större miljöer samt andra mer renodlade projekt.

En första slutsats är att samtliga projekt har varit framgångsrika på sitt sätt, givet sina förutsättningar. Några har nått fantastiska praktiska resultat och utvecklade verksamheter. Andra har gett starka akademiska teoretiska kunskapsbidrag. Ytterligare andra har etablerat starka akademiska miljöer som på lång sikt med stor sannolikhet kommer att stärka effektiviteten och öka användningen av kvalitetssäkrad kunskap i vård och omsorg.

En andra slutsats är att det är särskilt en faktor som har fått vissa projekt att löpa mer friktionsfritt än andra och därmed inneburit snabbare resultat. Denna faktor är en väl fungerande samverkan med aktörer utanför akademin, framförallt vård- och omsorgsgivare. Denna samverkan kan ha funnits etablerad redan före projektstart, eller så har man gjort ett strategiskt val att se till att etablera en sådan samverkan så snart som möjligt. 

En tredje slutsats är att ovan beskrivna samverkan även utgör en inbyggd lokal spridningsfunktion. I de forskningsprojekt som bedrivs interaktivt tillsammans med en praktisk verksamhet sker både framtagandet av nya forskningsfrågor och spridning av forskningsresultat per automatik. Vad gäller spridning av resultat på en nationell nivå visar det sig att kvalitetsregistren kan utgöra en mycket effektiv hävstång för detta ändamål. Här finns en enorm potential för framtiden!

En fjärde slutsats är att goda resultat har genererats i många olika former. Vinnvård har möjliggjort en uppbyggnad av starka akademiska miljöer på Karolinska Institutet, på Chalmers och på Högskolan i Jönköping. Dessutom har Vinnvård nationellt fungerat som katalysator för nya forskningsprojekt, ny samverkan och genuint flervetenskapliga forskningskonstellationer. Vinnvård har också satt Improvement Science på den svenska akademiska kartan.