Uppstart för lärande nätverk

Internationellt uppmärksammat förbättringsarbete för kroniska sjukdomar genom lärande nätverk har nu nått Sverige. Lärande nätverk bygger på idéen att patienter, sjukvårdspersonal och forskare tillsammans går ihop långsiktigt för att förbättra utfallsmått som patienter värderar som viktigast. 

Carol Lannon (Senior Faculty Lead, Learning Networks Program Professor of Pediatrics, University of Cincinnati) och Martin Rejler Vinvård fellow följde den 28 maj upp förra årets inspirationsdag på Spira i Jönköping . Tillsammans med Register Centrum Sydost inbjöds till en kick-off för bildandet av svenska lärande nätverk för bland annat inflammatorisk tarmsjukdom. På plats fanns även intresserade från nationella diabetes-, immunbrist- och barnreumaregistret.

Föreläsarna berättade om hur de arbetar strukturerat i team med patienter och närstående, professionen, representanter från kvalitetsregister och forskare för att förbättra behandlingsresultat och prognosen för patienterna. 

I ett kvalitetsregisterbaserat lärande förbättringsnätverk arbetar alla för samma mätbara mål och förbättringsarbetet pågår över tid. Den metodik som används inkluderar designmetodik med utgångspunkt i vad som är viktigt för patienten.Man använder sig av förbättringsmetodik, coaching, och utgår från statistisk processtyrning av insamlade kvalitetsregisterdata. 

Internationellt växer arbetet inom lärande nätverk som förenar patienter, hälso- och sjukvårdsprofessioner och forskare i förbättringar av sjukvården för kroniska sjukdomar. Det gäller bland annat för barn och ungdomar i USA med inflammatorisk tarmsjukdom där andelen patienter i remission, utan symtom, ökat till över 80%. I Sverige har arbetet tagits upp av SWIBREG som är det nationella kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom.  Ytterligare samlingar är planerade i SWIBREG:s regi under hösten 2018