Värdebaserad vård – strategi för effektivare svensk sjukvård

Artikel i Läkartidningen skriven av bland andra några forskare knutna till Vinnvård-projekt. Mycket intressant läsning!

Sammanfattat
Ett strategiskt ramverk för värdebaserad vård har lanserats av de amerikanska ekonomerna Michael E Porter och Elizabeth Olmsted Teisberg.

De anser det nödvändigt att skifta dagens fokus på process till fokus på hur mycket patientvärde i form av hälsoutfall per krona som faktiskt åstadkoms.

En nyckel till bättre vård är att mäta hälsoutfall i större utsträckning och organisera vården utifrån detta.

Sverige har goda förutsättningar att välja ut relevanta delar av ramverket, vilket kan leda till bättre vård för den enskilde patienten och positiva effekter för samhället i stort.

Läs hela artikeln här >>>