Vinnvård Fellow Andreas är med och stärker innovationsförmågan i offentlig verksamhet

Andreas Hellström är med i projektet ”Lärande och forskarstödda nätverk för ökad innovationsförmåga inom hälsa- och sjukvård”. Ett projekt som fått anslag från Vinnova och som innebär att stimulera och utveckla kunnandet kring förnyelse inom sjukvården samt det komplexa arbetet med innovation. 
 
Projektet är ett samarbete mellan Centre for Healthcare Improvement (CHI), Center for Business Innovation samt en forskargrupp för medarbetskap och organisatorisk resiliens vid Högskolan i Skövde. De kommer att jobba med 9 vårdverksamheter som jobbar med att utveckla nya vårdmodeller eller arbetssätt. Satsningen är en del av Vinnovas regeringsuppdrag och har som syfte att:

• att öka ledares, chefers och andra nyckelaktörers förmåga att leda innovations- och förnyelseprocesser inom hälso- och sjukvård

• att utveckla organisatoriska förutsättningar för innovation och förnyelse inom hälso- och sjukvårdsorganisationer

• att bidra till spridning av och ökad förmåga att införa innovativa vårdprocesser, organisationslösningar, arbetssätt, managementmodeller och tekniklösningar

• att bidra till nyttiggörande av forskning och nya länkar mellan forskningsmiljöer och sjukvårdsorganisationer

Läs mer om projektet här