Vinnvård-forskaren Kjell Asplund blir ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd

Socialdepartementet har utnämnt Kjell Asplund till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER.

- SMER arbetar med frågor som djupt berör oss alla. Rådet är ett alldeles unikt och mycket viktigt forum där politiker, vårdens professioner, patientföreträdare och experter tillsammans diskuterar och tar ställning till svåra etiska frågor, säger Kjell Asplund.

- Vi är väldigt glada att Kjell Asplund tackat ja till detta viktiga uppdrag. SMER är en betydelsefull resurs i departementets arbete och med sin expertis ett viktigt bollplank, säger socialminister Göran Hägglund

Kjell Asplund är professor emeritus i medicin, ordförande i vetenskapliga rådet vid Statens beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) och ordförande för Riks-Stroke. Han har även andra uppdrag som till exempel styrelseledamot i Läkemedelsverket och Umeå universitet.

Kjell Asplund har de senaste två åren varit samordnare för den nationella cancerstrategin vid Socialdepartementet. Han har tidigare bland annat varit generaldirektör för Socialstyrelsen och ordförande i SBU.

Kjell Asplund har i sitt kliniska arbete med svårt sjuka patienter varit engagerad i medicinsk-etiska frågor under stora delar av sitt yrkesliv. Som generaldirektör på Socialstyrelsen var han även ordförande i Socialstyrelsens etiska råd. Under sin tid som överläkare och professor vid Umeå universitet deltagit i undervisning i medicinsk etik. Under 90-talet var han sakkunnig i den statliga prioriteringsutredningen, där han fördjupade sig i prioriteringsetiska frågor.

Kjell Asplund efterträder professor Daniel Tarschys som var rådets ordförande under perioden 2001-2011.

***
Statensmedicinsk-etiska råd, är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.

Mer information om rådet och dess verksamhet finns på: www.smer.se

 

Läs mer om Kejll Asplunds Vinnvårdprojekt InUt här >>