Vinnvårds Fellow Ulrica von Thiele Schwarz medverkar under Kvinnornas ledarskapsdag 2014

2014 års Kvinnornas ledarskapsdag hålls den 21 maj i Stockholm. Fokus i år ligger på behovet av ett visionärt ledarskap. Dagen behandlar frågor kring krav och förväntningar som ställs på chefer i dagens hälso- och sjukvård samt hur man i en ständig föränderlig organisation motiverar och leder medarbetare. Ulrica von Thiele Schwarz, docent i psykologi, tar upp dessa frågor utifrån aktuell teori samt empiri från ledarskaps- och annan hälso- och sjukvårdsforskning.