Vinnvårprojekt har beviljats 5,6 miljoner från FAS

En vidareutveckling av det vinnvårdfinansierade projektet "InUt" har nyligen beviljats 5,6 miljoner i årets stora utdelning från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).
Projektet, ”Ojämlikheter i svensk strokevård med avseende på socioekonomisk status, födelseland, kön och ålder” ska studera om det uppstår skillnader i tillgång till vård mellan olika socialgrupper när en ny metod införs.

Forskningsprojektet InUt har studerat hur nya rekommendationer i nationella riktlinjer implementerats i rutinsjukvården. Detta gäller både införande av nya metoder och utmönstring av förlegade metoder. Trombolys som akutbehandling vid stroke är en av de metoder som studerats. Man ser att behandlingen har kunnat spridas från stora sjukhus till små med 2-3 års fördröjning och med bevarad säkerhet.  En stor del av ökningen beror på att fler patienter med lindriga symtom behandlas (något som reducerar kostnads-effektiviteten jämfört med de randomiserade studierna). Det finns stora skillnader i implementeringstakt över landet. När behandlingsfönstret ökades från 3 till 4,5 timmar bröts den uppgående trenden av tidig behandling (inom 3 timmar). Heparinbehandling för progredierande stroke är ett exempel på en förlegad metod och utmönstringen har skett i långsam takt under en 7-årsperiod men likvärdigt mellan olika typer av sjukhus. Upplevda hinder och framgångsfaktorer för implementering har kartlagts i en kvalitativ studie genom intervjuer med läkare och sjuksköterskor.

I en vidareutveckling av InUt-projektet med titeln ”Ojämlikheter i svensk strokevård med avseende på socioekonomisk status, födelseland, kön och ålder” studeras om det uppstår skillnader i tillgång till vård mellan olika socialgrupper när en ny metod införs. Projektet har nyligen beviljats 5,6 miljoner i årets stora utdelning från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

 

Mer om projektet "InUt" hittar du här >>